ПрАТ "АТП-1"

     
 
Дата розміщення: 12.07.2017

Особлива інформація на 12.07.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор ПАТ "АТП-1"

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Куденко Віталій Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-1"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 01013, м.Київ, вул. Промислова,1
4. Код за ЄДРПОУ 03746384
5. Міжміський код та телефон, факс 044 285-73-91,, 044 285-63-87
6. Електронна поштова адреса atp1@atp1.kiev.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

12.07.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.atp1.kiev.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

12.07.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}