ПрАТ "АТП-1"

     
 
Дата розміщення: 12.07.2017

Особлива інформація на 12.07.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.07.2017ЗвільненоГоловний бухгалтерФоростяна Валентина СергіївнаСО, 253747, 16.11.1999, Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято директором 10.07.2017 р. на підставі заяви Форостяної В.С. Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу № 57-ос від 10.07.2017р. Посадова особа Форостяна Валентина Сергіївна (паспорт: серія СО номер 253747 виданий 16.11.1999 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 16.01.2017р.. Станом на 12.07.2017р. На посаду Головного бухгалтера нікого не призначено.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.