ПрАТ "АТП-1"

     
 
Дата розміщення: 13.05.2019

Особлива інформація на 13.05.2019

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

13.05.2019ОбраноГолова Наглядової радиАдадурова Олена Юріївнад/н0.003803
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою Радою від 13.05.2019 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу №13052019/1 засідання Наглядової Ради ПрАТ "АТП-1" від 13.05.2019 року. Ададурова Олена Юріївна обрано на посаду Голови Наглядової Ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,003803%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 37,50грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до прийняття наглядовою радою рiшення про припинення повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надано згоди на розкриття цієї інформації; Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі:150 штук акцій.

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.