ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) "АТП-1" як пiдприємство функцiонує з 1 березня 1956 року. Воно створене шляхом злиття малих автогосподарств таких як автотранспортнi контори будiвельних трестiв "Хрещатикбуд", "Київжитлобуд", "Київоздобуд", "Укрпромбуд", "Пiвденпромбуд" та iнших. Називалось пiдприємство "Автотранспортна контора № 1" (АТК-1) i входило до складу автотресту "Головкиївмiськбуд". З 1 червня 1960 року АТК-1 реорганiзовано в ГАТП-5 i включено до складу управлiння вантажними перевезеннями "Київавтотранс". З 1 квiтня 1966 року ГАТП-5 переiменовано в Київське автотранспортне пiдприємство № 09677. З 1 лютого 1967 року КАТП-09677 було передано до складу "Головкиївмiськду" i переiменовано в АТП-1 виробничого автотресту "Київмiськбудтранс". На базi АТП-1 починаючи з 1968 року шляхом вiддiлення створюються самостiйнi пiдприємства АТП-4 i АТП-5. АТП-1 перебазовується в район промвузла "Теличка", де знаходиться до теперiшнього часу. У сiчнi 1970 року з управлiння будiвельних машин "Будмеханiзацiя" до складу АТП-1 було передано групу спецiалiзованих автопоїздiв для перевезення залiзобетонних виробiв. У 1974 роцi було введено до експлуатацiї новий виробничий та адмiнiстративний корпуси, що були побудованi за типовим проектом на 500 автомобiлiв. З 1993 року АТП-1 входить до складу виробничого об'єднання "Київбудтранс", яке в 1995 роцi в результатi приватизацiї державних пiдприємств було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Київбудтранс". В 1996 роцi АТП-1 переiменовоно у Дочiрнє пiдприємство "Автотранспортне пiдприємство № 1" ВАТ "Київбудтранс". В 1997 роцi в результатi реструкторизацiї ВАТ "Київбудтранс" на базi Дочiрнього пiдприємства "Автотранспортне пiдприємство № 1" створюється окреме вiдкрите акцiонерне товариство "АТП-1", яке представляє собою рентабельне спецiалiзоване автотранспортне пiдприємство комплексного типу, що здiйснює перевезення будiвельних матерiалiв i виробiв рiзноманiтних за своїми властивостями i розмiрами, вагою i кiлькiстю, вiдстання перевезень. В 2011 році в зв'язку зі змінами в законодавстві вiдкрите акцiонерне товариство "АТП-1" переіменовується у публічне акцiонерне товариство "АТП-1".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ "АТП-1" є цiлiсним майновим комплексом з правом юридичної особи. На дату складання звiту ПАТ "АТП-1" не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв".
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицій щодо реорганізіції підприємства не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Товариство обрало облiкову полiтику у вiдповiдностi з законом України 96-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та впроваджених Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку. Товариство провело роботу по переходу до порядку здачі фінансової звітності за Міжнародними стандартами з урахуванням норм МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення з урахуванням сум дооцiнок, якi проводились за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю. Нарахування амортизацiї проводиться згiдно норм, визначеними виходячи з корисного строку експлуатацiї. Запаси включають в себе сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, МШП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод середньозваженої вартостi запасiв, що використанi у виробництвi та метод ФIФО.
Текст аудиторського висновку УКРАЇНА ПІДПРИЄМЕЦЬ-АУДИТОР СЕМЕНЕНКО П.Ф. 03087, м.Київ,вул.Іскрівська 20\1,т.285-74-51,реєстр № 001896 р\р2600104572 в Пу АТ “ФІДОБАНК” м.Києва,МФО 300175,Код 1696504154 Директору ПАТ “АТП-1” Акціонерам ПАТ”АТП-1” НКЦПФР АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТП-1» станом на 31 грудня 2012р. м.Київ 20 березня 2013р. Мною, аудитором Семененко Петром Федоровичем (сертифікат аудитора серія А№000208, виданий Аудиторською Палатою 17.02.1994р. на підставі Рішення АПУ № 261/2 від 29.11.2012року термін чинності сертифікату продовжено до 17.02.2018р., свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1896 від 26.01.2001р., видане відповідно Рішення АПУ № 98, Рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010р. №221/3 термін дії Свідоцтва продовжено до 04.11.2015р., Свідоцтво НКЦПФР АБ 000881 №971 від 05.03.2009р. про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів продовжено до 04.11.2015р.), на основі договору № 6 від 25 лютого 2013р. проведено аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АТП-1» (далі – “Товариство”) за період діяльності з 01 січня 2012р. по 31 грудня 2012р. з метою визначення достовірності звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та фінансовому стану Товариства станом на 31 грудня 2012р. Аудиторська перевірка проводилась з 25.02.2013р. по 20.03.2013р. Аудиторський висновок виконано на підставі Законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, ”Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА №800, №701, №720, надання впевненості та етики, рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003р. № 122/2 (v22-2230-03) “Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів”, «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. №1591, Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку затвердженого, рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007р. за № 53/13320, Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) від 29.09.2011р. №1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Основні відомості про аудитора: Семененко Петро Федорович проживає за адресою: 03087, м.Київ, вул.Іскрівська 20/1,т.285-74-51, факс 285-74-51. Мета перевірки - підтвердження достовірності, повноти та відповідності чинному законодавству інформації про емітента цінних паперів, статей та показників у фінансовій звітності Товариства, складеної у відповідності до діючих у звітному році нормативів та до вимог Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку (рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007р. за № 53/13320 ) і №1360 від 29.09.2011р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011р. за № 1358/20096 та інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку. Перевірка проведена за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. Масштабність аудиту: По договору № 6 від 25 лютого 2013р. масштабом аудиту передбачалось у відповідності вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, Міжнародних стандартів аудиту №800, №700, №701,№705,№706,№720, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, законодавства України, в тому числі Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням ДКЦПФР 19.12.2006р. №1528 і №1360 від 29.09.2011р., отримання всіх необхідних даних для формування незалежної професійної думки про наявність достатньої кількості свідоцтв та суттєвих відхилень між даними звітності замовника та вимог нормативів по її підготовці та розкриттю. Відповідальність за цю фінансову звітність несе управлінський персонал ПАТ”АТП-1”. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки в межах чинного законодавства України. Опис аудиторської перевірки: Перевірка проведена у відповідності з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську діяльність” та Міжнародними стандартами аудиту №800, №700, №701, №705, №706, №720, Вимог затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1360 і від 19.12.2006р. № 1528, які зобов'язували планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обгрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включала також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Перелік перевіреної фінансової інформації: -баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012р.; -звіт про фінансові результати (форма №2) за 2012р.; -звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2012р; -звіт про власний капітал (форма №4) за 2012р.; -примітки до річної фінансової звітності (форма №5) за 2012р.; інші документи. Товариство обрало облiкову полiтику у вiдповiдностi з законом України 96-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та впроваджених Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку. Товариство провело роботу по переходу до порядку здачі фінансової звітності за Міжнародними стандартами з урахуванням норм МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення з урахуванням сум дооцiнок, якi проводились за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю. Нарахування амортизацiї проводиться згiдно норм, визначеними виходячи з корисного строку експлуатацiї. Запаси включають в себе сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запаснi частини, МШП на складi. Запаси облiковуються за собiвартiстю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї застосовується метод середньозваженої вартостi запасiв, що використанi у виробництвi та метод ФIФО. Суттєвість аудиту: Розмір суттєвості визначався по відношенню до виявлених в ході аудиту відхилень згідно з професійною думкою аудитора у відповідності з вимогами Нормативів аудиту. Перевірка проводилась із дотриманням вимог чинного законодавства України, нормативів і стандартів з питань бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Аудитору було надано повний комплект фінансової звітності відповідно до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Місце проведення перевірки: м.Київ, вул.Промислова 1. Відповідальними за фінансово-господарську діяльність були: Директор: Данічев Василь Миколайович Головний бухгалтер: Форостяна Валентина Сергіївна В звітному періоді Товариство надавало в НКЦПФР Особливу інформацію. Зміна посадових осіб не вплинули на фінансово-господарську діяльність Товариства. Аудитор керувався законодавством України в сфері господарської діяльності та податковим законодавством. Основні відомості про емітента: Найменування емітента:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-1" Код ЄДРПОУ 03746384 Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство № свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва №1 068 105 0011 003961 від 22.09.1997р.(Серія АО1 №372867) Орган,що видав свідоцтво ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Місцезнаходження 01013, м.Київ , вул.Промислова ,буд.1 Телефон 285-73-91 Факс 285-63-87 Розрахунковий рахунок 26002000022050 МФО 300023 Назва банку ПАТ «УКРСОЦБАНК», м. Київ Види діяльності за КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 68.20 Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Кількість акціонерів: фізичних осіб: 245, кількість ЦП: 2760744 шт., 70.0% юридичних осіб 1, кількість ЦП: 1183176 шт., 30.0% Акції прості іменні номінальною вартістю 0,25грн., всього - 3943920 шт. , вартістю 985980 грн. Особи, що володіють 10 і більше % акцій: Коренюк Артем Михайлович 675100 акцій - 17,12%. Панченко Анатолій Валерійович 608965 акцій - 15,44% Шабля Дмитро Васильович 608964 акцій - 15,44% Бондаренко Станіслав Вікторович 523697 акцій - 13,28% Юридична особа (ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», м. Київ, вул.Суворова 4\6 ,Код 23527052), 1183176 акції, - 30,00%. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП-1» створено відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ ”Київбудтранс” згідно з протоколом № 2 від 23.04.97р. та загальних зборів акціонерів ВАТ”АТП-1” згідно з протоколом № 1 від 28.08.97р., шляхом реорганізації ВАТ ”Київбудтранс”. Статутний фонд становить 985980 грн. і розподілений на 3943920 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25грн. Заявлений статутний фонд сформований повністю. Останні зміни до СТАТУТУ відбулися відповідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №18 від 16.04.2011р.) і зареєстровані Держадміністрацією Голосіївського р-ну м. Києва . Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку № 323/1/10 від 03.06.2010р. Майно, іноземна валюта в якості оплати за випуск акцій не вносилися. Акції на пред'явника не випускалися, привілейовані акції не випускалися. В звітному періоді додатково цінні папери не випускались. Фінансова звітність емітента відповідає вимогам встановлених нормативів, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-X1V від 16.07.1999р. до затверджених стандартів та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. Звітність, як фінансова так і податкова, складалась на своєчасно. В звітному періоді Товариство річну фінансову звітність склало за міжнародними стандартами фінансової звітності. Перелік трансформаційних записів по МСФО за 2011р.(грн). Зміст коригування Примітки Коригування фін. звітності за П(С)БО Форма,рядок Сума Виключення ремонту ф.1 ряд 031 -702936 ф.1 ряд 032 -101635 ф.1 ряд 350 -601301 Перекваліфікація незаверш. будівницт. ф.1 ряд 020 -16421489 ф.1 ряд 050 16421489 ф.1 ряд 020 -192 ф.1 ряд 031 192 Переклас. витрат майб. Періодів ф.1 ряд 270 -19427 ф.1 ряд 170 1154 ф.1 ряд 210 18273 ОБЛІК АКТИВІВ. Станом на 31.12.2012р. на балансі Товариства обліковується активів на загальну суму 30433т.грн., з них основні засоби 7644т.грн.(25.12%). Необоротні активи складають 24942т.грн.(81.96%) від загальної вартості активів підприємства. Оборотні активи-5491т.грн. (18.04%). Облік основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів та їх зносу (амортизації). Облік основних фондів ведеться у відповідності до вимог діючих нормативів. Знос основних фондів розраховується у відповідності до вимог “Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів”, затвердженого наказом Мінфіну України № 159 від 24.07.1997р. Дані бухгалтерських рахунків ідентичні в головній книзі і бухгалтерському балансі. Всі операції, пов'язані з рухом на рахунку “Основні засоби” в зв'язку з надходженням і вибуттям основних засобів, оформляються на підприємстві належним чином, документами встановленого зразку, повністю та своєчасно відображаються у звітах. Підсумки підраховано вірно. Основні засоби станом на 31.12.2012р. за залишковою вартістю були –7644 тис.грн., первісна вартість – 27047 тис.грн., знос – 19403тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв складає-71.74%. Нараховано амортизації за рік 1161тис.грн. По групах основні засоби станом на 31.12.2012р. розподіляються так: -будинки, споруди та передавальні пристрої-9752тис.грн. -машини та обладнання-1174тис.грн. -транспортні засоби-15793тис.грн. -інструменти, прилади, інвентар (меблі)-167тис.грн. -малоцінні необоротні матеріальні активи-161тис.грн. Основнi засоби використовуються багато рокiв, умови користування, звичайнi. Ступiнь використання основних засобiв дозволяє користуваться основними засобами Товариства. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було. Облік основних засобів, їх класифікація та оцінка на 31.12.2012р. відповідає вимогам чинного законодавства. Аналітичний облік основних засобів відповідає даним фінансової звітності. В звітному періоді дооцінки і уцінки основних засобів не було. Нематеріальні активи: залишкова вартість-4тис.грн., первісна вартість-13тис.грн., накопичена амортизація-9тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції-16421тис.грн. Відстрочені податкові активи-873тис.грн. Облік запасів Оприбуткування виробничих запасів проводиться за цінами придбання, їх рух та списання на виробничі потреби підтверджується первинними документами. Порядок визначення запасів на 31.12.2012р. відповідає вимогам чинного законодавства. Відповідно даних фінансової звітності на 31.12.2012р. розмір запасів становить –682тис.грн.: -виробничі запаси - 682тис.грн. Облік витрат обігу. Облік витрат обігу відповідає встановленним вимогам, розподіл загальногосподарських витрат не суперечить вимогам чинного законодавства. Дані наведені в розділі ІІ “Елементи операційних витрат” форми № 2 “Звіт про фінансові результати” перевірялись на основі первинних документів. Податковий облік відповідає вимогам ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. Дебіторська заборгованість. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначається чинним законодавством. Станом на 31.12.2012р. Товариство має таку заборгованість: -за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість – 2342 тис. грн., первісна – 2386 тис. грн., резерв сумнівних боргів – 44 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками: -з бюджетом – 1 тис. грн. -за виданими авансами – 185 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість – 222 тис. грн. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку по вищезгаданим статтям. Касові операції проводяться та обліковуються у відповідності до вимог чинного законодавства. Вимоги щодо дотримання ліміту каси витримуються. Записи по рахунках проводяться на підставі первинних документів, що витримують всі вимоги по їх формуванню та складанню. Кожний запис по поточному рахунку підтверджено виписками банку. Станом на 31.12.2012р. залишок грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті склав 2039 тис. грн., в іноземній валюті 0 тис. грн. Відповідні залишки відображені правильно у бухгалтерських регістрах та у балансі на 31.12.2012р. Інші оборотні активи – 20 тис. грн. Розрахунки з бюджетом проводяться у відповідності до встановлених чинним законодавством строків сплати податків та видів бюджетних платежів і податків. ОБЛІК ПАСИВІВ. В структурі пасивів Товариства переважає власний капітал. Так на 31.12.2012р. власний капітал становить 29099 тис. грн., або 95,62% від загальної вартості пасивів, а залучений капітал становить – 1334 тис.грн., або 4,38 % від загальної вартості пасивів. Власний капітал. Зміст і форми звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей визначаються чинним законодавством. Розмір облікового статутного капіталу відповідає розміру сплаченого статутного капіталу та становить 985980 грн. і розподілений на 3943920 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку № 323/1/10 від 03.06.2010р. Випуск цінних паперів здійснено в бездокументарній формі. Товариство користується послугами Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (Зберігач), що здійснює діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії серія АВ№581087, виданої ДКЦПФР 15.03.2011р.(м.Київ, провулок Куренівський, буд.19/5). Товариство користується послугами ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС» (Зберігач), що здійснює діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії серія АВ№534275, виданої ДКЦПФР 15.07.2010р.(03150, м.Київ, вул..Червоноармійська,65,офіс410, Код 24381627). Товариство користується послугами Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк» (Зберігач), що здійснює діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії серія АГ№399149, виданої ДКЦПФР 26.08.2010р. (01004,м.Київ, б-р Шевченка/вул..Пушкінська,8/26, Код 14359319). Товариство користується послугами ТОВ «НАВІГАТОР-ІНВЕСТ» (Зберігач), що здійснює діяльність зберігача цінних паперів на підставі Ліцензії серія АВ№520586, виданої ДКЦПФР 28.04.2010р.(01032,м.Київ,вул..Саксаганського,119, Код 25270172). Товариство користується послугами Публічного акціонерного товариства "Нацiонального депозитарiю України" (Депозитарiй), що здiйснює депозитарну діяльність цiнних паперiв по ліцензії серiя АГ №500747 від 03.08.2011р. (01001, м.Киїiв, вул.Б.Грiнченка,3, Код 30370711). Товариство користується послугами Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (Депозитарій), що здійснює депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів серія АВ №498004, яка видана ДКЦПФР 19.11.2009р.(04107,м.Київ,вул..Тропініна, 7-г, Код 35917889). Дивіденди по цінних паперах не нараховувались і не виплачувались. Інший додатковий капітал –6185 тис. грн. Резервний капітал – 246 тис. грн. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - 21682 тис. грн. Облік зобов'язань. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття у фінансовій звітності визначається чинним законодавством. Залишки на рахунках, що підтверджують залишки сум зобов'язань відповідають вимогам обліку. Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової стійкості та становлять: Забезпечення майбутніх витрат і платежів - забезпечення виплат персоналу - 374тис. грн. Поточні зобов'язання: Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 67тис. грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: -з одержаних авансів - 120тис. грн. -з бюджетом - 323тис. грн. -зі страхування - 103тис. грн. -з оплати праці - 223тис.грн. Інші поточні зобов'язання – 124тис.грн. Розрахунок вартості чистих активів Товариства за станом на кінець звітного 2012р. показує, що вартість чистих активів акціонерного товариства (29099т.грн.) більша від статутного капіталу (986т.грн.). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. В звітному періоді значних правочинів не було. Наглядова рада не приймала рішення щодо впровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Стан корпоративного управління відповідає чинному законодавству України. Методики перенесення сальдо рахунків на 01.01.2012р. не суперечить вимогам методичних рекомендацій Мінфіну. Аудитором зібрано достатній матеріал, що дає змогу пересвідчитись у наявності реальних активів та пасивів Товариства. Аудитор підтверджує те, що надана інформація відповідає дійсному стану Товариства та дає уявлення про реальний склад активів і пасивів суб'єкта перевірки. Господарсько-фінансова діяльність здійснюється відповідно чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам. Аудиторську перевірку проведено згідно з Міжнародними стандартами аудиту (№700, 701, 705, 706, 720, 800 і інших). Фінансова звітність Товариства складалася своєчасно. Достовірність оцінки основних засобів відповідає критеріям визнання, аналітичний облік відповідає синтетичному. Облік та звітність надходжень, реалізації, інвентаризації, методи визначення зносу (амортизації), відповідають установленим вимогам, податковому обліку основних засобів та їх амортизації. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності відповідає чинному законодавству. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) склав за звітний період 16737 тис. грн., інші операційні доходи 6014тис.грн., класифікація і оцінка доходу проведена згідно чинного законодавства. Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно чинного законодавства, річні інвентаризації проведені відповідно до вимог чинного законодавства. Бухгалтерська та статистична звітність складались своєчасно. Дані фінансової звітності Товариства відповідають даним обліку, дані окремих форм звітності відповідають один одному. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ «АТП-1» станом на 31.12.2012р. Станом на 01.01.2012р. Станом на 31.12.2012р. Динаміка 1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності. К1.=ф1(ряд.220+ряд.230+ряд.240) : Ф1ряд.620 К1=0.699 К1=2.124 Відхилення +1.425 Нормативне значення коефіцієнта більше 0. 2.Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) К2= ф1 ряд260 : ф1 ряд.620 К2=1.783 К2=5.720 Відхилення +3.937 Нормативне значення коефіцієнта більше 1. 3.Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) К3= ф1 ряд380 : ф1 ряд640 К3=0.829 К3=0.956 Відхилення +0.127 Коефіцієнт показує питому вагу власного капіталу у загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність. 4.Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом К4= ф1(ряд.430+ряд.480+ряд.620+ряд630) : ф1 ряд.380 К4=0.207 К4=0.046 Відхилення -0.161 Нормативне значення коефіцієнта менше 1. 5.Коефіцієнт рентабельності активів К5=ф2(стр.220 або стр.225 ) : ф1(стр.280 (гр.3) + стр.280 (гр.4)) / 2 К5=0.045 К5=-0.004 Відхилення -0.049 Нормативне значення коефіцієнта більше 0. Наведені розрахунки показують, що грошова платоспроможність Товариства збільшилась на 1,425 і грошових коштів достатньо для забезпечення їх ефективного використання. За рахунок власних оборотних активів і грошових зобов?язань Товариство на початку року мало змогу покриття зобов'язань 1,783, а на кінець року цей показник збільшився на 3,937. Наведені розрахункові коефіцієнти відповідають дійсному стану підприємства і свідчать про стабільний стан. Із характеристики приведених показників видно, що на кінець звітного періоду 31.12.2012р. фінансовий стан ПАТ «АТП-1» задовільний і дозволяє продовжувати виробничо-господарську діяльність. Оцінка ризиків суттєвого викривлення у фінансових звітах внаслідок шахрайських дій. Розглянувши отриману від Товариства інформацію як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства. Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті як того вимагають Міжнародні стандарти аудиту, керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що можуть вплинути на діяльність Товариства. Під час аудиторської перевірки не було отримано жодної іншої інформації про відомі факти таких дій з боку управлінського персоналу, працівників, відповідальних за фінансову інформацію або інших осіб. Висновок (Звіт) щодо вимог нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного аудиту фінансової звітності Товариства за 2012 рік, на основі вибіркового тестування та принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. За результатами виконаних аудиторських процедур не помічено жодних суттєвих фактів, які дають підстави вважати, що звітність Товариства не відповідала, у всіх суттєвих аспектах, вимогам чинного законодавства України та нормативно-правових актів України. Оцінка стану впровадження корпоративного управління. Стан корпоративного управління в Товаристві характеризується наступними принципами: 1.Мета Товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. 2.Товариство забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів. 3.Наглядова рада Товариства та виконавчий орган своєчасно обмінюються інформацією та ефективно взаємодіють в інтересах Товариства. 4.Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються Товариства. 5.Товариство забезпечує незалежний, об?єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. 6.Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб та співпрацює з ними задля створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності Товариства. Висновок аудитора про перевірку фінансової звітності. Аудиторська перевірка проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту (№700, 701, 705,706,720, 800 та інших). Аудиторська перевірка планувалась і здійснена, щоб одержати обгрунтовану впевненість в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудиторська перевірка оцінювала застосування принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання надання звітів у цілому. Аудитор вважає, що зібраної під час перевірки інформації достатньо для підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення, реальності розміру зобов'язань у фінансовій звітності, підтвердження факту інвентаризації зобов'язань за звітний період, відповідності даних фінансової звітності даним обліку та відповідності даних окремих форм звітності один одному. Перевірка надає обгрунтовану підставу для висловлення думки: -фінансові звіти справедливо й достовірно відображають фінансовий стан ПАТ «АТП-1» станом на 31 грудня 2012р., результат діяльності і рух грошових коштів за 2012р. -Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало контрактні угоди щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, станом на 31 грудня 2012р. Аудитор підтверджує реальність та відповідність статей балансу з валютою балансу 30433 т.грн., достовірність “Звіту про фінансові результати”, “Звіту про рух грошових коштів”, “Звіту про власний капітал” та “Приміток до річної фінансової звітності” ПАТ”АТП-1” і відповідність форм фінансової звітності одна одній. Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства. Аудитор висловив безумовно-позитивну думку щодо фінансових звітів, на підставі яких складено узагальнені фінансові звіти. 20.03.2013р. м.Київ, вул.Іскрівська, 20/1 Підприємець-аудитор П.Ф.Семененко /сертифікат серії А № 000208/
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом дiяльностi ПАТ "АТП-1" є надання транпортних послуг пiдприємствам, органiзацiям та населенню по перевезенню будiвельних вантажiв, а також здiйснення мiжнародних перевезень вантажiв. Товариство виконує також технiчне обслуговування i ремонт всiх видiв вантажних автомобiлiв. Товариство надає в оренду власне нерухоме майно.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останні п'ять років ПАТ "АТП-1" придбало основних засобів на суму 7890 тис.грн. , в тому числі транспортних засобів на суму 3311 тис.грн. , та списало основних засобів з урахуванням зносу на суму 138 тис.грн. , в тому числі нерентабельних транспортних засобів з урахуванням зносу на суму 138 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Всi основнi засоби власнi. Вiдсоток використання основних засобiв - 100%. Первісна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 27047 тис.грн., в тому числi: - основнi засоби виробничого призначення - 28506 тис.грн., що становить 98,8 % загальної вартостi основних фондiв.; - основнi засоби невиробничого призначення - 348 тис.грн., що становить 1,2 % загальної вартостi основних засобiв. Знос основних заходів у 2012 році склав 19403 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв становить 71,7 %, в тому числi: - будинки та споруди 42,0 %; - машини та обладнання 86,3 %; - транспортнi засоби 88,8 %. Середнiй строк експлуатацiї рухомого складу становить бiльше 10 рокiв. В 2012 роцi було придбано основних засобiв на суму 792 тис.грн. Коефiцiєнт оновлення основних засобiв становить 2,9 %. Протягом звiтного перiоду вибуло основних засобiв на суму 1903 тис.грн. Коефiцiєнт вибуття основних засобiв складає 7,0 %.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть ПАТ "АТП-1" є: 1) постiйне старiння рухомого складу; 2) незадовiльна платоспроможнiсть замовникiв транспорту; 3) постiйне зростання цiн на паливно-мастильнi матерiали та запаснi частини; 4) пiдвищення страхових тарифiв; 5) незадовільний стан доріг, низька пропускна здатність доріг.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У 2012 році ПАТ "АТП-1" сплатило штрафних санкцій на суму 7443 грн. по акту перевірки ДПС.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Свою дiяльнiсть ПАТ "АТП-1" забезпечує шляхом самофiнансування i самоокупностi. Основна ставка робиться на управлiння оборотним капiталом товариства. У своїх планах i прогнозах товариство розробляє заходи по збiльшенню оборотного капiталу та прискоренню його обiгу.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Всi укладенi договори виконувались в повному обсязi i в установленi термiни.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На засiданнi наглядової ради ПАТ "АТП-1" був розроблений i схвалений Загальними зборами товариства бiзнес-план на 2013 рiк, у вiдповiдностi з яким у 2013 роцi планується отримати: - доходiв - 19 750 тис.грн.; - прибутку - 1 115 тис.грн.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік ПАТ "АТП-1" не проводило досліджень та розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Судові справи за участі ПАТ «АТП-1» у 2012 році: 1) Справа №2а-3533/12/2670, що було порушена Окружним адміністративним судом м.Києва 15.03.2012 р. за позовом ПАТ «АТП-1» до ДПІ у Голосіївському р-ні м.Києва про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень. На даний час, справа перебуває на розгляді вже в суді касаційної інстанції – Вищому адміністративному суді України; 2) Справа №2а-10600/12/2670, що було порушена Окружним адміністративним судом м.Києва 07.08.2012 р. за позовом ПАТ «АТП-1» до ДПІ у Голосіївському р-ні м.Києва про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення. На даний час, справа перебуває на розгляді вже в суді апеляційної інстанції – Київському апеляційному адміністративному суді; 3) Справа №5011-64/14626-2012, що була порушена 19.10.2012 р. Господарським судом м.Києва за позовом ПАТ «АТП-1» до ПАТ «Домобудівний комбінат №3» про стягнення заборгованості. Прийнято Постанову суду апеляційної інстанції на користь ПАТ «АТП-1», яке набрало законної сили. 4) Справа №5011-67/14447-2012, що була порушена 18.10.2012 р Господарським судом м.Києва за позовом ПАТ «АТП-1» до Дочірнього підприємства «Спеціалізоване управління № 2» Відкритого акціонерного товариства «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ» про стягнення заборгованості. Рішення суду першої інстанції на користь ПАТ «АТП-1» та набрало законної сили. 5) Справа №5011-15/525-2012 про банкрутство ЗАТ «УРСКА Авіоніка», порушена 18.01.2012 р. Господарським судом м. Києва, в якій ПАТ «АТП-1» є кредитором, грошові вимоги якого визнані повністю. Процедура банкрутства боржника і досі не завершена.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н