ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.04.2013
Кворум зборів** 61.79
Опис Порядок денний даних чергових Загальних зборів: 1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів, обрання лічільної комісії, затвердження регламенту зборів. 2. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту виконавчого органу за 2012 рік, затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2013 році. 3. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2012 році. 4. Прийняття рішення за наслідкамми розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік. 6. Про розподіл і використання прибутку за 2012 рік. 7. Про виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2012 році. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада, акціонери, що володіють в сукупності більш ніж 5 % простих акцій. Результати розгяду питань порядку денного: Перше питання: Збори вирішили: Обрати Панченка Анатолія Валерійовича - Головою зборів, Бондаренка Станіслава Вікторовича - Секретарем зборів Затвердити персональний склад лічильної комісії, який призначено рішенням наглядової ради товариства (протокол №26022013/1 від 26.02.2013 р.) у складі: Голова лічильної комісії – Шабля Дмитро Васильович, Член лічильної комісії - Нестеренко Валентина Василівна, Козак Євген Миколайович. Встановити наступний регламент роботи зборів: -виступаючим з доповіддю до 20хв., -виступаючим для надання відповідей на запитання до 15хв., -приймати рішення по кожному питанню окремо, -голосування по питанням порядку денного проводити з використанням бюлетнів для голосування, -ставити питання до виступаючих в письмовій формі у вигляді записок, які передавити до секрктаря зборів. Друге питання: Збори вирішили: Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік , затвердити основні напрямки діяльності Товариства в 2013 році. Третє питання: Збори вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про діяльність Товариства в 2012 році. Четверте питання: Збори вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2012 рік. П'яте питання: Збори вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік, включаючи фінансові показники ( форма № 1, форма №2, форма № 3, форма № 4 ). Шосте питання: Збори вирішили: За підсумками роботи у 2012 році розподілити чистий прибуток Товариства в такому порядку: -фонд виплати дивідендів не створювити; -резервний фонд не нараховувати, так як у попередні роки нарахування відбулося наростаючим підсумком на всю необхідну суму. Сьоме питання: Збори вирішили: За результатами діяльності товариства у 2012 році дивіденди акціонерам не виплачувати. У звітному періоді позачергові збори не проводились.