ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2020 рік

IX. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів ПрАТ "АТП-1" є цілісним майновим комплексом з правом юридичної особи. На дату складання звіту ПрАТ "АТП-1" не має у своєму складі дочірніх підприємств та представництв.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента За 2020 рік середньооблікова чисельність штатних працівників складає 15осіб, середня чисельність працюючих за сумісництвом - 1 особа, середня чисельність працюючих за цивільно-правовими договорами - 2 особи, чисельність працівників , які працюють на умовах неповного робочого часу - 1 особа.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання ПрАТ "АТП-1" не входить до складу інших об'єднань та підприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності ПрАТ "АТП-1" не веде спільну діяльність з іншими організаціями та установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицій щодо реорганізації не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Товариство обрало облікову політику у відповідності з законом України 96-ХГУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та впроваджених Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Товариство провело роботу по переходу до порядку здачі фінансової звітності за Міжнародними стандартами з урахуванням норм МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" з 01.01.2012р. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення з урахуванням сум дооцінок, які проводились за рішенням Кабінету Міністрів України у зв'язку з інфляцією. Нарахування амортизації проводиться згідно норм, визначеними виходячи з корисного строку експлуатації. Запаси включають в себе сировину та матеріали, придбані напівфабрикати, паливо, запасні частини, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод середньозваженої вартості запасів, що використані у виробництві та метод ФІФО.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; В 2020 році ПрАТ "АТП-1" надавало в оренду власне нерухоме майно, а також надавало транспортні послуги підприємствам, організаціям та населенню з перевезення будівельних вантажів, виконувало технічне обслуговування і ремонт всіх видів транспортних засобів.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування За останні п'ять років ПрАТ "АТП-1" придбало основних засобів на суму 17110тис.грн., в тому числі транспортних засобів на суму 2732тис. грн, та списало основних засобів з урахуванням зносу на суму 30132тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Первісна вартість основних засобів: на поч. року- 13197,0 тис.грн, на кінець року -24494,0тис. грн Ступінь зносу основних засобів: на початок року 48%, на кінець року 28% Ступінь використання основних засобів: на початок року 52%, на кінець року 72% Сума нарахованого зносу: на поч. року- 6308тис. грн, на кінець року -6931тис.грн Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: модернізацією та поліпшенням. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не має.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Свою діяльність Товариство забезпечує шляхом самофінансування і сомоокупності. Основна ставка робиться на управління оборотним капіталом. У своїх планах і прогнозах Товариство розробляє заходи по збільшенню оборотного капіталу та прискоренню його обігу.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Свою діяльність Товариство забезпечує шляхом самофінансування і сомоокупності. Основна ставка робиться на управління оборотним капіталом. У своїх планах і прогнозах Товариство розробляє заходи по збільшенню оборотного капіталу та прискоренню його обігу.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів Всі укладені договори виконувались в повному обсязі і у встановлені строки.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Пошук інвестора та інвестицій для подальшого розвитку підприємства. Модернізація виробничих потужностей для покращення якості надання послуг з ремонту та обслуговування автомобілів. Скорочення витрат та вихід на самоокупність
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік ПрАТ "АТП-1" не проводило досліджень та розробок.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н