ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2020 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, усього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6889 17563 0 0 6889 17563
будівлі та споруди 6511 17259 0 0 6511 17259
машини та обладнання 378 304 0 0 378 304
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6889 17563 0 0 6889 17563
Опис Первісна вартість основних засобів: на поч. року- 13197,0тис.грн на кінець року -24494,0 тис.грн Ступінь зносу основних засобів: на початок року 48%, на кінець року 28% Ступінь використання основних засобів: на початок року 52%, на кінець року 72% Сума нарахованого зносу: на поч. року- 6308 тис.грн, на кінець року -6931 тис.грн Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: модернізацією та поліпшенням. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 22837.2 19130
Статутний капітал (тис.грн.) 986 986
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 986 986
Опис Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 21851,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 21851,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 18144 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 18144 тис.грн.
Висновок Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.