ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2020 рік

XV. Відомості про аудиторський звіт

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕР АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21141644
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 46001, місто Тернопіль, вулиця Старий Ринок, 3, квартира 61
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0378
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 249/5, 26.04.2012
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2020 - 31.12.2020
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «АТП-1» (далі – Товариство), яка включає баланс станом на 31 грудня 2020 р., звіт про фінансові результати за формою фінансової звітності малого підприємства. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в параграфі «Основа для думки із застереженням», перевірена фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «АТП-1» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2020 р., його фінансові результати за 2020 р. відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що діють в Україні (далі – НП(С)БО) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, в редакції Закону від 05.10.2017 р. № 2164 – VIII (далі – ЗУ № 996-XIV) щодо складання фінансової звітності.
Номер та дата договору на проведення аудиту 3009/14, 02.03.2021
Дата початку та дата закінчення аудиту 02.03.2021 - 07.04.2021
Дата аудиторського висновку (звіту) 07.04.2021
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 43000
Текст аудиторського звіту Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «АТП-1» (далі – Товариство), яка включає баланс станом на 31 грудня 2020 р., звіт про фінансові результати за формою фінансової звітності малого підприємства. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в параграфі «Основа для думки із застереженням», перевірена фінансова звітність Приватного акціонерного товариства «АТП-1» за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2020 р., його фінансові результати за 2020 р. відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що діють в Україні (далі – НП(С)БО) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, в редакції Закону від 05.10.2017 р. № 2164 – VIII (далі – ЗУ № 996-XIV) щодо складання фінансової звітності. Основа для думки із застереженням У балансі Товариства станом на 31.12.2020 року відображені інші поточні зобов’язання в сумі 3560,6 тис грн., які, з урахуванням наданих документів про їх відображення в обліку, за своєю сутністю є довгостроковими За нормами п. 4, п.9 НП(С)БО 11 «Зобов’язання» усі зобов’язання, які не є поточними, належать до довгострокових зобов’язань та відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю. Заборгованість у сумі 3560,6 тис грн. не визнана Товариством в якості довгострокової та не проведена оцінка її теперішньої вартості. В результаті чого, ми не маємо змоги встановити вплив дисконтованої суми інших поточних зобов’язань на фінансовий стан та фінансові результати Товариства. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Масштаби нашої перевірки не були обмежені, але на них певним чином вплинули вимоги Постанови КМУ «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» від 11.03.2020 р. № 211 та зміни до неї, встановлені Постановою КМУ від 25.03.2020 р. № 239. Інша інформація Безперервність діяльності Управлінський персонал Товариства свідчить про відсутність намірів та потреби припиняти чи істотно скорочувати діяльність Товариства. Згідно зі статутом, реорганізацію і ліквідацію Товариства можна провести лише у порядку, що встановлений рішенням загальних зборів учасників та у відповідності із законодавством. Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності Товариства за 2020 рік, звертаємо увагу, що з 14 березня 2020 р. згідно з Указом Президента України № 87/2020 від 13.03.2020 р. «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2» з метою запобігання негативному розвитку епідемічної ситуації та забезпечення додержання ст. 49 Конституції України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР, Рада національної безпеки і оборони України оголосила надзвичайну ситуацію та ряд обмежень строком щонайменше до 11.05.2020 р. Після цієї дати карантинні обмеження були подовжені. Офіційні рішення та документи, видані Урядом і МОЗ з початку березня 2020 року, які пов’язані з протидією поширенню COVID-19, такі як Закон України 17.03.2020р. № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»; Закон України від 13.04.2020 р. № 555-IX «Про внесення змін до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»; Постанова КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; Постанова КМУ від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; Наказ МОЗ України від 02.04.2020 р. № 762 «Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»; Наказ МОЗ України від 13.03.2020 р. № 663 «Про оптимізацію заходів щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків COVID-19»; Наказ МОЗ України від 23.04.2020 р. № 953 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 березня 2020 року №722» та інші, у т.ч. ті, що видані після дати балансу 31 грудня 2020 р. спричинювали обставини обмеження діяльності Товариства. Вплив ризиків, пов’язаних із пандемією, на майбутню діяльність Товариства не може бути визначений та достовірно оцінений в даний момент через наявну невизначеність. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли б бути результатом таких ризиків. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Лучко Михайло Романович. Сертифікат аудитора - Серія "А" № 001226, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 28 квітня 1994 р. за № 14. Термін дії сертифікату продовжений до 28 квітня 2023 р. згідно рішення Аудиторської палати України від 29 березня 2018 р. за № 356/2. ТОВ «Тер Аудит»: Адреса реєстрації: 46027, Україна, м. Тернопіль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61 ТОВ «Тер Аудит» включене до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, номер реєстрації у Реєстрі №102118. Директор ТОВ «Тер Аудит» М.Р. Лучко