ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2020 рік

І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-1"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) д/н
3. Дата проведення державної реєстрації 22.09.1997
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 985980
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 15
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.41 - [2010]Вантажний автомобільний транспорт

49.42 - [2010]Надання послуг перевезення речей (переїзду)

68.20 - [2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
2) МФО банку 300346
3) Поточний рахунок UA753534890000026001581467001
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок у іноземній валюті д/н