ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2020 рік

XVI. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акція проста бездокументарна іменна39439200.25Права та обов'язки акціонерів визначені Статутом Товариства та чинним законодавством України.публічна пропозиція відсутня
Зміст інформації:
д/н