ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2020 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2020 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 21478.2 15006
Інші операційні доходи 2120 2213.1 4298
Інші доходи 2240 16.6 538
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 23707.9 19842
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (8334.7) (4336)
Інші операційні витрати 2180 (10923.6) (13333)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (19258.3) (17669)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 4449.6 2173
Податок на прибуток 2300 (740.8) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 3708.8 2173

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Глазов Володимир Михайлович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Мазур Олена Павлівна