ПрАТ "АТП-1"

     
 

Річний звіт за 2020 рік

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТП-1"

код за ЄДРПОУ 03746384, місцезнаходження: УКРАЇНА, 01013, м. Київ, Голосiївський район, м.Київ, Промислова,1, міжміський код та телефон: (044) 285-73-91, 285-63-87

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://www.atp1.kiev.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ТЕР АУДИТ», 21141644

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді загальні збори не проводились

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося